Zámek Klášterec nad Ohří

   

Návštěvní řád

Návštěvní doba

 1. Objekt je přístupný prohlídkám celoročně:
  • duben až září:
   pondělí - neděle: 9-17 hod.
  • říjen až březen:
   středa - neděle: 9-15 hod.
   Ostatní dny pro organizované skupiny po předchozí závazné rezervaci!!!
  • poslední prohlídka hodinu před koncem provozní doby
 2. Pro předem ohlášené výpravy je po vzájemné dohodě objekt přístupný po celý rok.
 3. Prohlídka I. okruhu – “Porcelánový” trvá přibližně 50 minut.
 4. Prohlídka II. okruhu – “Pohádkový” trvá přibližně 50 minut.
 5. Prohlídka III.okruhu – “Atraktivity” trvá přibližně 50 minut.
 6. Podrobnější informace jsou zahrnuty v nabídkovém listu na příslušný kalendářní rok.

Vstupné

 1. Za prohlídku expozic a výstav na zámku se platí vstupné předem. Výše vstupného, rozsah poskytovaných slev, prohlídkové okruhy jsou stanoveny v nabídkovém listu na příslušný rok, který je umístěn na viditelném místě v pokladně zámku.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku), kterou se prokáže při vstupu do prohlídkové trasy objektu. Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na případné požádání znovu předložit.
 3. Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu. Zakoupené vstupenky se neberou zpět.

Prohlídka kulturní památky

 1. Prohlídka se koná za účasti průvodce ve skupinách o počtu nejméně 2 návštěvníků, maximální počet je 40 návštěvníků. Výjimky povoluje pouze ředitel zámku.
 2. Hromadným návštěvám lze zajistit prohlídku v rámci návštěvního řádu na určitý den a hodinu pouze při předchozí písemné či telefonické dohodě se správou památkového objektu. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň pět minut před sjednanou dobou u pokladny objektu, ztrácí právo na přednostní prohlídku objektu.
 3. Děti ve věku do 10 let mají do památkového objektu vstup povolen pouze v doprovodu dospělých.
 4. Prohlídka objektu a sbírek v určené prohlídkové trase se může konat jen za stálé přítomnosti průvodce a v určené skupině, tento průvodce podává návštěvníkům výklad. Návštěvníci jsou povinni řídit se při prohlídce pokyny průvodce.
 5. Návštěvníci nesmí vstupovat do sbírek s deštníky, zavazadly, kabelami, aktovkami, psy apod.
 6. Zámek není uzpůsoben pro bezbariérový přístup.

Ochrana kulturní památky a bezpečnost sbírek

 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků zámku. Při neuposlechnutí příkazu či pokynu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je neprodleně objekt opustit.
 2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo použití omamných látek je přístup do objektu zakázán.
 3. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném a nevhodném oděvu.
 4. Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, zahradu a jiný majetek v areálu zámku, zejména je zakázáno:
  • dotýkat se stěn a vystavených předmětů
  • psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat
  • opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce
  • rušit hlukem (hudbou, zpěvem, používáním tranzistorových přijímačů, hlasitými projevy a podobnou činností), výklad průvodce nebo ztěžovat návštěvníkům prohlídku
  • jíst a pít v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji apod.
  • kouřit v prostorách celého objektu, manipulovat s otevřeným ohněm (s výjimkou krbů a kulturních akcí na nádvoří zámku)
  • trhat květiny, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a koupat se v kašně apod.
  • jezdit vozidly na nádvoří kromě vozíku pro nemocné a dětských kočárků
  • nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata
  • jinak narušovat klid a pořádek
 5. V interiérech zámku je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace zakázáno. Pro vědecké, dokumentační, propagační, případně jiné účely může povolit výjimku na základě písemné žádosti či dohody ředitel zámku nebo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.
 6. Za porušení návštěvního řádu a způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu.

Závěrečná ustanovení

 1. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně nebo ústně přímo v objektu u ředitele zámku. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně, či telefonicky na zřizovatele, kterým je Město Klášterec nad Ohří - odbor kultury, marketingu a cestovního ruchu.
 2. Chování návštěvníků v Zámeckém parku v Klášterci nad Ohří upravuje návštěvní řád zámeckého parku schválený usnesením Rady města Klášterce nad Ohří č. 1679/62/2013 dne 10. 04. 2013.
 3. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 10.4. 2013.
Ing.Petr Hybner
ředitel zámku